In de loop der jaren heeft de Cliëntenraad een sterke positie binnen de gemeente verworven. Sinds de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 heten wij officieel

Cliëntenraad Participatiewet en Minima Geldrop-Mierlo (CPM)

Bij nieuw beleid wordt in een vroeg stadium met de betrokken beleidsambtenaar overleg gevoerd.
Na eventuele aanpassingen volgt een advies over het toekomstige beleid aan het College van Burgemeester en Wethouders. Dit advies wordt met de andere stukken aan de gemeenteraad gestuurd.

De Cliëntenraad is alert op de uitvoering van beleid, zowel binnen de gemeente als naar het Werkbedrijf Senzer, waar de gemeente delen van het beleid ter uitvoering heeft ondergebracht. Laat de uitvoering te wensen over, dan volgt een gesprek met de wethouder of er volgt een ongevraagd advies. De gezamenlijke cliëntenraden zien toe op de werkwijze van het Werkbedrijf Senzer. 

In de Cliëntenraad Geldrop-Mierlo zitten leden die het nodig vinden op te moeten komen voor de belangen van de minima. In veel gevallen hebben zijzelf een uitkering of zij moeten zien rond zien te komen van weinig geld. Ook afgevaardigden van andere maatschappelijke organisaties maken deel uit van de Cliëntenraad. De leden worden door het college van B & W benoemd. Door deze samenstelling kan de Cliëntenraad tot goede adviezen komen.

Gelukkig kent de gemeente Geldrop-Mierlo een aantal voorzieningen voor minima. Deze zijn - mede in goed overleg met de Cliëntenraad - tot stand gekomen. Wij houden de vinger aan de pols en zullen daar waar mogelijk tot nieuwe initiatieven komen.